கடவுள் வாழ்த்து – (The Praise of God)

1. அகர(Agara) முதல(Mudala) எழுத்தெல்லாம்(Ezuthelam) ஆதி(Aathi)
பகவன்(Bagavan) முதற்றே(Muthatre) உலகு(Ulagu).

Explanation: ‘A’ is the prime of all letters. The Source – the God is the prime of the world.

2. கற்றதனால்(Katrathanaal) ஆய(Aaya) பயனென்கொல்(Payanenkool) வாலறிவன்(Vaalarivan)
நற்றாள்(Natraal) தொழாஅர்(Thozar) எனின்(Enin)

Explanation: What is the use of learning, if they do not adore the propitious Feet of Pure-scient?

3. மலர்மிசை(Malarmisai) ஏகினான்(Yeeginaan) மாணடி(Maanadi) சேர்ந்தார்(Seernthaar)
நிலமிசை(Nilamisai) நீடுவாழ்(Needuvaaz) வார்(Vaar).

Explanation: Those who reaches out to the Glorious Feet of the One Who shows up on the flower (Lotus of heart), would live long over the land (world).
4. வேண்டுதல்(Venduthal) வேண்டாமை(Veendaamai) இலானடி(Illaanadi) சேர்ந்தார்க்கு(Seerthaarku)
யாண்டும்(Yaandym) இடும்பை(Idumbai) இல(ila)

Explanation: For those who reach out to the Feet of the One, Who does not have requirement or reluctance, there is never distress.
5. இருள்சேர்(Irulser) இருவினையும்(Iruvinayum) சேரா(Seraa) இறைவன்(Iraivan)
பொருள்சேர்(Porulseer) புகழ்புரிந்தார்(Pugazpurinthaar) மாட்டு(Maatu)

Explanation: Either kind of deeds tainted with darkness would not reach on to those, who have done to the worthy glory of God.

6. பொறிவாயில்(Porivaayil) ஐந்தவித்தான்(Ayinthavithaan) பொய்தீர்(Pooitheer) ஒழுக்க(Ozuka)
நெறிநின்றார்(Nerinundraar) நீடுவாழ்(Needuvaz) வார்(Vaar).

Explanation: One who extinguished the gates of the five sensors, in His path devoid of any insincerity, those who stand, they would live long.
7. தனக்குவமை(Thanakuvamai) இல்லாதான்(Illathaan) தாள்சேர்ந்தார்க்(Taalsernthaark) கல்லால்(Kalaal)
மனக்கவலை(Manakavalai) மாற்றல்(Maatral) அரிது(Arithu)

Explanation: Other than for those who reached out to the Feet of the One without any simile for Himself, it is hard to change the worries of mind.
8. அறவாழி(Aravaazi) அந்தணன்(Anthanan) தாள்சேர்ந்தார்க்(Taalsenthaark) கல்லால்(Kalaal)
பிறவாழி(piravaazi) நீந்தல்(Neenthal) அரிது(Arithu)

Explanation: Other than for those who reached out to the Feet of Ocean of Justness- the Kind One, it is hard to swim over the ocean of births.
9. கோளில்(koolil) பொறியின்(Pooriyin) குணமிலவே(Gunamilave) எண்குணத்தான்(Yengunathaan)
தாளை(Thaalai) வணங்காத்(Vanagath) தலை(Thalai)

Explanation: Lost its nature, paralyzed, and attitude less is the head, when it does not salute the Feet of the Eight Chartered.

10. பிறவிப்(Piravip) பெருங்கடல்(Perungadal) நீந்துவர்(Neenthuvar) நீந்தார்(Neenthaar)
இறைவன்(Iraivan) அடிசேரா(Adiseraa) தார்(Thaar)

Explanation: They would swim off the huge ocean of births. Those who don’t are the ones who have not reached out to the Feet of God.

Advertisements